Seiken Tsukai no Kinju Eishou
Seiken Tsukai no Kinju Eishou
By Awamura Akamitsu
Completed
3931 Views
71 Chapters
โญ3.57
7 Reviews
Written by Akamitsu Awamura, the series takes place in a private high school involving the concept of โ€œsaviors.โ€ They are known as people who possess awakened memories of their past lives. The story tells of a young boy named Moroha Haimura who comes to this private school. At the school, there are two types of people: Shirogane, who fight enemies with weapons and techniques gleaned from the Prana powered from their own bodies, and Kuroma, who wipe out enemies with magic to manipulate the Mana powers that surpass physics. Moroha Haimura is the first person with past lives of both Shirogane and Kuroma.

You Might Also Like

These Have Similar Tags